Podmienky ochrany osobných údajov

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov týchto internetových stránok (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva vyššie uvedený predávajúci (v tomto článku ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Ochrana osobných údajov

Predávajúci môže od kupujúceho požadovať niektoré osobné údaje, avšak tieto slúžia výlučne pre potreby predávajúceho a súvisia s realizovaním dohodnutého obchodu. Vaše osobné údaje chránime pred zneužitím a nebudeme ich poskytovať tretím osobám, s výnimkou prepravcu.

Predávajúci sa zaväzuje, že na základe písomnej žiadosti kupujúceho (e-mail, pošta) vymaže jeho osobné údaje zo svojej databázy, a to do 14 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti kupujúceho.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Spracúvanie osobných údajov pri odoslaní objednávky

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzavretej medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, sú: oslovenie (pani, pán), meno a priezvisko, ďalej fakturačná, poštová - dodacia adresa a e-mailová adresa a taktiež telefónne číslo Dotknutej osoby. Ďalej sú to údaje, ktoré Dotknutá osoba poskytne dobrovoľne pre správne vystavenie faktúry - IČO a DIČ.

Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. minimálne po dobu 10 rokov.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverená spoločnosť Blueweb s.r.o., IČO: 46219765, so sídlom Štefánikova 13, 010 01 Žilina, e-mailový kontakt: obchod@blueweb.sk, tel.: 0908 164 185, ktorá Prevádzkovateľovi poskytuje e-shopové riešenia spojené so zaistením riadnej prevádzky internetového obchodu (ďalej len „Sprostredkovateľ“).

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby bude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu a k profilovaniu, pričom profilovaním je myslené marketingové triedenie skupiny zákazníkov na jednotlivé segmenty, napríklad podľa určitého chovania na webových stránkach alebo pri nákupe. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa a poskytovateľov prepravných služieb v súvislosti s doručením objednaného tovaru. VOP prepravnej spoločnosti GLS, Lieskovská cesta 13, Lieskovec tu.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie (čo môže urobiť aj sama po prihlásení sa do svojho účtu na webovej stránke), prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy je určené pre osoby staršie ako 18 rokov.

Spracúvanie osobných údajov pri prihlásení k newsletteru

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania informácií o jeho produktoch a službách (newsletter), sú: e-mailová adresa, meno a priezvisko Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newsletteru Prevádzkovateľa.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní.

Osobné údaje Dotknutej osoby, ako aj údaje získané z jednotlivých nákupov v e-shope slimacik.sk, Prevádzkovateľ spracúva aj na marketingové účely, predovšetkým na interné analýzy nákupného správania návštevníkov webovej stránky, efektivity marketingových kampaní a návštevnosti webového sídla. Osobné údaje využíva za účelom zlepšovania služieb, funkcionalít, vylepšenia ponuky produktov a zlepšenia komfortu pri nakupovaní.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby bude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu a k profilovaniu, pričom profilovaním je myslené marketingové triedenie skupiny zákazníkov na jednotlivé segmenty, napríklad podľa určitého chovania na webových stránkach alebo pri nákupe. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa a online služby pre odosielanie a vyhodnocovanie newslettrov Mailchimp (Ústredie: Atlanta, Georgia, USA - Všeobecné obchodné podmienky tu).

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie (čo môže urobiť aj sama po prihlásení sa do svojho účtu na webovej stránke), prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Newsletter nie je určený pre návštevníkov mladších ako 18 rokov.

Spracúvanie osobných údajov pri využití služby Registrovaný zákazník

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom poskytnutia služby Registrovaný zákazník, sú: Meno a priezvisko, fakturačná a dodacia adresa a tiež e-mailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže dobrovoľne poskytnúť údaj - krstné meno dieťaťa/detí pre účel zaslania zľavového kupónu ako darček k meninám dieťaťa/detí.

Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie práv a povinností spojených s využitím služby Registrovaný zákazník, ktorú by inak nebolo možné poskytovať v plnom rozsahu.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služby Registrovaný zákazník.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje e-shopové riešenia spojené so zaistením riadnej prevádzky internetového obchodu, teda aj s riadnym fungovaním služby Registrovaný zákazník.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby bude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu a k profilovaniu, pričom profilovaním je myslené marketingové triedenie skupiny zákazníkov na jednotlivé segmenty, napríklad podľa určitého chovania na webových stránkach alebo pri nákupe. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie (čo môže urobiť aj sama po prihlásení sa do svojho účtu na webovej stránke), prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Služba Registrovaný zákazník nie je určená pre návštevníkov mladších ako 18 rokov.

Používanie Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tohto webového sídla ukladá systém Prevádzkovateľa malé dátové súbory, tzv. cookie, ktoré umožňujú zapamätať si špecifické informácie, týkajúce sa používaného zariadenia (osobný počítač, smartfón a pod.). Informácie uložené v súboroch cookies sa používajú o.i. na reklamné a interné štatistické účely. Informácia o Cookies

Interná analytika údajov v Google Analytics

Pre účely internej analýzy spôsobu používania webových stránok a správania sa návštevníkov a tiež na marketingové účely Prevádzkovateľ zbiera a vyhodnocuje analytické cookies na základe poskytnutej IP adresy návštevníka. Všeobecné obchodné podmienky tu.

Facebook

Na webovej stránke sa nachádza odkaz na fanúšikovskú stránku na sociálnej sieti Facebook, prostredníctvom ktorého sa návštevník dostane priamo na profil slimacik.sk. Facebook takto získa informáciu o IP adrese a návšteve stránky. O ochrane osobných údajov tu.

Heureka.sk

Prevádzkovateľ zbiera IP adresy zákazníkov pre účely zasielania dotazníka Overené zákazníkmi a zbierania recenzií na heureka.sk. O ochrane osobných údajov tu.

Kontakty pre zaslanie oznámenia alebo žiadosti súvisiaceho s osobnými údajmi:

e-mailom: info@slimacik.sk, telefonicky, príp. prostredníctvom sms: 0948212158, poštou: Alena Brišová, Drienková 16, 97405 Banská Bystrica


Vynakladáme maximálne úsilie aby sme Vaše osobné údaje udržali v bezpečí.

 

 

Identifikačné údaje:

Alena Brišová - slimacik.sk

Sídlo: Drienková 14996/16, 974 05 Banská Bystrica

IČO: 46643095

Zapísaná: v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica, Číslo živnostenského registra 620-33683

tel.: +421 0948 212 158, e-mail: info@slimacik.sk