Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SPOTREBITEĽOV

 

Článok I

Identifikačné údaje

 

Alena Brišová

Sídlo: Drienková 14996/16, 974 05 Banská Bystrica

IČO: 46643095

Zapísaná: v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica, Číslo živnostenského registra 620-33683

tel.: +421 0948 212 158

e-mail: info@slimacik.sk

 

Bankové spojenie: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu: 520700-4205195698/8360

IBAN: SK42 8360 5207 0042 0519 5698

BIC: BREXSKBX

 

Sklad: Námestie Ľ. Štúra 18, Banská Bystrica

(ďalej len „Predávajúci”)

 

Dozorný orgán:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica

tel. č. 048/412 49 69

https://www.soi.sk

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti...

 

Článok II

Spoločné základné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, pri uzatváraní zmluvy prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na internetovej stránke www.slimacik.sk, ktorý je primárne určený pre Slovenskú republiku (ďalej len „webstránka“ alebo „e-shop“) (ďalej spolu len „VOP“).
 • VOP upravujú vybrané práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní kúpnej zmluvy o kúpe tovaru uzatvorenej medzi zmluvnými stranami prostriedkami elektronickej komunikácie (ďalej len „Kúpna zmluva”).
 • VOP v aktuálnom znení predstavujú neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy.
 • Pre účely VOP sú vybrané pojmy definované nasledovne:
 • Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom, ktoré nie sú týmito VOP výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode“), zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“) a inými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
 • Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Podnikateľom vyslovene neupravené vo VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Zákona o elektronickom obchode. Na právne vzťahy medzi Predávajúcim a Podnikateľom, ktoré nie sú týmito VOP výslovne upravené, sa nevzťahujú ustanovenia Zákona ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku a zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“).
 • Dokumentácia viažuca sa ku Kúpnej zmluve bude archivovaná Predávajúcim v súlade s platnými právnymi predpismi po dobu najmenej desiatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však po dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného plnenia a plnenia povinností uložených Predávajúcemu legislatívou v oblasti účtovníctva. Dokumentácia viažuca sa ku Kúpnej zmluve nebude sprístupňovaná tretím osobám, okrem osôb, ktorým právo na oboznámenie sa s dokumentáciou týkajúcou sa Kúpnej zmluvy vyplýva z osobitného zákona.
 • Spotrebiteľ“ je fyzická osoba (navrhovateľ na uzatvorenie Kúpnej zmluvy s Predávajúcim), ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,
 • Podnikateľ“ je Kupujúci, ktorý nekoná pri uzatváraní Zmluvy v postavení Spotrebiteľa,
 • Kupujúci“ je Spotrebiteľ alebo Podnikateľ nakupujúci tovar na e-shope Predávajúceho,
 • Kúpna zmluva“ je zmluva, predmetom ktorej je odplatný predaj tovaru Predávajúcim Kupujúcemu a ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú VOP a ktorá je
  • uzatvorená so Spotrebiteľom v zmysle ust. § 588 a nasl. a v súlade s ust. § 52 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“), resp.
  • uzatvorená s Podnikateľom v zmysle ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“),
 • Zmluva uzavretá na diaľku je zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného lebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Kupujúceho, najmä realizovaním kúpy prostredníctvom e-shopu Predávajúceho a e-mailovej komunikácie, resp. telefonickej komunikácie medzi Predávajúcim a Kupujúcim,
 • zmluvné strany“ sú Predávajúci a Kupujúci,
 • tovar“ sú výrobky, resp. tovar ponúkaný v e-shope Predávajúcim,
 • e-shop je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb na diaľku prostredníctvom elektronického zariadenia, ktorý je určený primárne určený pre osoby staršie ako 16 rokov, osoba mladšia ako 16 rokov môže e-shop Predávajúceho používať len, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, poručník) na emailovej adrese: info@slimacik.sk,
 • Kúpna cena“ je predajná cena tovaru navýšená o náklady na doručenie a ďalšie poplatky súvisiace s doručením tovaru Kupujúcemu,
 • objednávka“ je návrh Kupujúceho na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na diaľku (prostredníctvom internetového rozhrania webstránky, resp. e-shopu a prostriedkov elektronickej komunikácie), na základe ktorej je realizovaný odplatný predaj tovaru Kupujúcemu. Súčasťou záväznej objednávky je povinnosť zaplatiť Kúpnu cenu,
 • registrácia“ je vytvorenie používateľského konta Kupujúceho v e-shope, resp. na webstránke Predávajúceho, prostredníctvom ktorého môže Kupujúci využívať personalizované služby, zľavové a iné akcie organizované Predávajúcim, obsahujúceho údaje Kupujúceho obvykle v rozsahu:
  • meno, priezvisko, adresa (v rámci SR a ČR), e-mailový kontakt a telefonický kontakt, prihlasovacie údaje, alternatívna adresa (doručovacia adresa (v rámci SR a ČR)), u Spotrebiteľa,
  • meno, priezvisko, adresa (v rámci SR a ČR), e-mailový kontakt a telefonický kontakt, prihlasovacie údaje, alternatívna adresa (doručovacia adresa (v rámci SR a ČR)), názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, u Podnikateľa.

Článok III

Uzavretie Kúpnej zmluvy

 • Predávajúci ponúka tovar na internetovej stránke e-shopu www.slimacik.sk s uvedením jeho vlastností, prípadných variantov, množstva a predajnej ceny.
 • Predajná cena tovaru uvedená v rámci ponuky v e-shope nezahŕňa poštovné a ďalšie poplatky na doručenie, ktoré vstupujú do celkovej Kúpnej ceny. Predajná cena je cena s príslušnou DPH.
 • Predávajúci pred uzavretím Kúpnej zmluvy, resp. pred odoslaním objednávky Kupujúceho, jasným a zrozumiteľným spôsobom zároveň na webstránke e-shopu oznamuje Kupujúcemu:
  • hlavné vlastnosti tovaru,
  • celkovú cenu tovaru vrátane všetkých daní a poplatkov (Kúpna cena),
  • informáciu o dostupnosti tovaru,
  • informáciu o spôsobe použitia tovaru a údržby,
  • informáciu o dĺžke trvania Kúpnej zmluvy, resp. o podmienkach vypovedania Kúpnej zmluvy,
  • informáciu o minimálnej dĺžke záväzkov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, ak takéto Kupujúcemu vyplývajú,
  • ako aj ďalšie zákonom vyžadované skutočnosti a všetky informácie dôležité pre používanie tovaru, a to v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie.
 • Kupujúci zasiela Predávajúcemu návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy formou objednávky vytvorenej v e-shope, a to tak že: Kupujúci si vyberie tovar požadovanej špecifikácie, zvolí si z ponúkaných variantov a určí množstvo tovaru a následne odošle objednávku Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“. Objednávku Kupujúci môže zaslať aj formou e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresuinfo@slimacik.sk.
 • Kupujúci je povinný pred zaslaním objednávky s povinnosťou platby oboznámiť sa so znením VOP a povinnosťou zaplatiť Kúpnu cenu.
 • Predávajúci informuje Kupujúceho, že všetky objednávky odoslané Kupujúcim sú záväzné.
 • Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa považuje za uzavretú momentom akceptácie objednávky zo strany Predávajúceho, t.j. záväzným potvrdením objednávky Kupujúceho vo forme e-mailovej správy zaslanej Predávajúcim na e-mailovú adresu Kupujúceho, ak nebolo dohodnuté inak.
 • V prípade, že Predávajúci nemôže z objektívnych príčin vzhľadom na nemožnosť plnenia na strane Predávajúceho vybaviť objednávku v požadovanom rozsahu a za dohodnutých podmienok (napr. z dôvodu vypredania zásob výrobcu, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, výpadku informačného systému alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Spotrebiteľovi v lehote alebo cene určenej VOP pre spotrebiteľov):
  • Predávajúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, o čom bude Spotrebiteľa bez zbytočného odkladu informovať, poskytnuté plnenia budú vzájomne vrátené za podmienok ustanovených v týchto VOP a príslušnej legislatíve,
  • Predávajúci a Spotrebiteľ môžu po vzájomnej dohode uzatvoriť Kúpnu zmluvu s podmienkami odlišnými od objednávky Spotrebiteľa. Predávajúci sa zaväzuje Spotrebiteľa informovať o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu. Dohoda Predávajúceho a Spotrebiteľa bude považovaná za individuálne dojednané zmluvné ustanovenia, ktorých obsah môže Spotrebiteľ ovplyvniť. Dodanie tovaru na základe takto uzavretej dohody nespĺňa kvalifikáciu zotrvačného predaja, ktorý je považovaný za nekalú obchodnú praktiku, a to z dôvodu, že si Spotrebiteľ dodanie náhradného tovaru výslovne dohodol s Predávajúcim.
 • Fakturačné údaje Kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
 • Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá skončí dodaním tovaru a zaplatením Kúpnej ceny. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho vyplývajúce z Kúpnej zmluvy týkajúce podmienok reklamácie.
 • Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzatvoriť zmluvu, a to predovšetkým s osobami, ktoré podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči Predávajúcemu alebo si objednali tovar v rozsahu, ktorý prekračuje obvyklé množstvá.
 • Platnú a účinnú Kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej Kúpnej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

 

Článok IV

Práva a povinnosti Predávajúceho

 • Predávajúci má právo na:
  • riadne a včasné zaplatenie Kúpnej ceny Kupujúcim za objednaný tovar;
  • úpravu ceny tovaru ponúkaného v e-shope; úprava ceny tovaru sa nevzťahuje na tovar, ktorý je predmetom už uzatvorenej Kúpnej zmluvy;
  • zrušiť objednávku, resp. nepristúpiť k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy pokiaľ Kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávnu, resp. neexistujúcu adresu a/alebo má konkrétny dôvod domnievať sa, že Kupujúci nedodrží podmienky Kúpnej zmluvy a/alebo ak Kupujúci podstatným spôsobom porušil svoje povinnosti voči Predávajúcemu a/alebo si Kupujúci objednal tovar v rozsahu, ktorý prekračuje obvyklé množstvá. Ak Spotrebiteľ zaplatil preddavok, tento je mu povinný Predávajúci vrátiť do 14 dní od zrušenia objednávky.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo dohodnúť si individuálne podmienky spolupráce na základe dohody s Kupujúcim.
 • Predávajúci je povinný:
  • umožniť Kupujúcemu registráciu v e-shope;
  • zabezpečiť, aby tovar spĺňal právne predpisy platné v Slovenskej republike;
  • dodať Kupujúcemu objednaný tovar v zodpovedajúcej kvalite, dohodnutom množstve a za podmienok dohodnutých s Kupujúcim v Kúpnej zmluve.
 • Predávajúci je povinný zabezpečiť primeranú ochranu osobných údajov Kupujúceho v zmysle ust. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Politika ochrany osobných údajoch je uvedená tu: https://www.slimacik.sk/ochranaosobnýchúdajov .

 

Článok V

Práva a povinnosti Kupujúceho

 • Kupujúci má právo na:
  • dodanie tovaru v zodpovedajúcej kvalite, požadovanom množstve a za ďalších dohodnutých podmienok s Predávajúcim na základe Kúpnej zmluvy,
  • bezplatnú registráciu v e-shope na webstránke Predávajúceho, ako aj jej zrušenie,
  • poskytnutie súčinnosti zo strany Predávajúceho.
 • Kupujúci je povinný:
  • zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu za dodaný tovar,
  • prevziať tovar na mieste dohodnutom podľa Kúpnej zmluvy,
  • v prípade potreby, potvrdiť prevzatie dodaného tovaru (napr. kuriérovi),
  • nepoškodzovať dobré meno Predávajúceho,
  • sa oboznámiť so záručnými podmienkami tovaru, vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Článok VI

Registrácia Kupujúceho

 • Registrácia Kupujúceho na webstránke e-shopu je dobrovoľná a bezplatná.
 • Registrácia v e-shope nie je podmienkou na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci je povinný pri registrácii pravdivo, presne a úplne vyplniť požadované údaje.
 • Kupujúci zodpovedá za presnosť, pravdivosť a priebežnú aktualizáciu všetkých svojich registračných údajov.
 • Po úspešnej registrácii sa Kupujúci môže prihlásiť do svojho účtu prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov. Prihlasovacie údaje sú dôverné.
 • Registrácia v e-shope umožňuje Kupujúcemu najmä upravovať osobné údaje a sledovať históriu objednávok.
 • Kupujúci je povinný bezodkladne informovať Predávajúceho o akomkoľvek podozrení zo zneužitia jeho registračných údajov treťou osobou.
 • V prípade dôvodného podozrenia je Predávajúci oprávnený registrovaný účet Kupujúceho zablokovať a prípadne vyzvať Kupujúceho k zmene jeho prihlasovacích údajov.
 • Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú Kupujúcemu a/alebo tretím osobám v súvislosti s registráciou v dôsledku chyby na strane Kupujúceho.
 • Predávajúci je oprávnený bez udania dôvodu kedykoľvek, aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho, registrovaný účet Kupujúceho zrušiť v prípade, že dochádza na základe činnosti Kupujúceho k ohrozeniu záujmov Predávajúceho a ak Kupujúci vykonáva akékoľvek činnosti majúce nepriaznivý vplyv na funkčnosť a účelnosť e-shopu.
 • Registrácia Kupujúceho zaniká:
 • ukončením poskytovania služby registrácie zo strany Predávajúceho,
 • zrušením registrácie na žiadosť Kupujúceho,
 • smrťou Kupujúceho.

Článok VII

Kúpna cena a platobné podmienky

 • Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky s povinnosťou platby oboznámiť sa s predajnou cenou tovaru a celkovou Kúpnou cenou.
 • Za objednaný tovar v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  • platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi alebo v odbernom mieste dopravcu pri preberaní tovaru),
  • platba prostredníctvom prevodného príkazu, tovar bude odoslaný na prepravu až po prijatí peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho,
  • platba v hotovosti pri osobnom odbere na výdajnom mieste,
  • platba platobnou kartou online
  • rýchla platba cez banku (Bezpečný online platobný príkaz so Shoptet Pay).
 • K predajnej cene tovaru je Predávajúci oprávnený pripočítať poplatky podľa spôsobu platby a spôsobu doručenia zvoleného Kupujúcim:
 • Predávajúci sa môže so Spotrebiteľom dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb, ako aj cien za tieto služby. Dohoda Predávajúceho a Spotrebiteľa bude považovaná za individuálne dojednané zmluvné ustanovenia, ktorých obsah môže Spotrebiteľ ovplyvniť.
 • Náklady vzniknuté Kupujúcemu v súvislosti s využívaním služieb elektronickej komunikácie (napríklad pripojenie na internet, telefonická komunikácia) znáša v plnom rozsahu Kupujúci.
 • Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú v akciovej ponuke Predávajúceho.

Spôsob dopravy vrámci SR:

Kuriérska spoločnosť GLS

 • Objednávka do 99,99€: 4,00 € (+ 1,20€ dobierka)
 • Objednávka nad 100€: poštovné zdarma (+ 1,20€ dobierka)
 • Možná platba dobierky platobnou kartou priamo u kuriéra
 • Zásielku Vám doručia za 1-2 pracovné dni od jej odoslania
Packeta
 • Objednávka od 0€ do 99,99€: 3,30€ (+ 1,20€ dobierka)
 • Objednávka nad 100€: poštovné zdarma (+ 1,20€ dobierka)
 • Osobný odber na vybraných výdajných miestach spoločnosti Packeta - Z-point/Z-BOX

Osobný
odber v Banskej Bystrici

 • Odberné miesto: Tlačiareň Dali-BB & FAB Co., Námestie Ľ. Štúra 18, Banská Bystrica
 • OM je obvykle dostupné v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:00 hod, je však potrebné dohodnúť a potvrdiť si termín vašej návštevy
 • Platí pre online objednávky, ktoré sú zaplatené a pripravené na prevzatie
 • Platba platobnou kartou na mieste nie je možná

Spôsob dopravy vrámci ČR:

 

Packeta

 

 

 • Poštovné 5,00 € (+ 1,20€ dobierka)
 • Osobný odber na vybraných výdajných miestach spoločnosti Packeta - Z-point/Z-BOX

 

Článok VIII

Dodanie tovaru

 • Ak nie je v Kúpnej zmluve uvedené inak, spôsob dodania tovaru určuje Kupujúci z možností, ktoré sú aktuálne poskytované zo strany Predávajúceho na stránke e-shopu.
 • Obvyklý spôsob dodania tovaru zo strany Predávajúceho Kupujúcemu je prostredníctvom:
  • V prípade, že je spôsob dopravy objednaného tovaru dohodnutý na základe výslovnej požiadavky Spotrebiteľa iný ako je uvedené v týchto VOP, znáša Spotrebiteľ v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote prípadné dodatočné náklady za zvolený spôsob dopravy, t.j. Spotrebiteľ znáša rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
  • Dodacia lehota tovaru závisí od aktuálnej dostupnosti tovaru, prevádzkových možností Predávajúceho a od zvoleného spôsobu dopravy a platby.
  • Dodacia lehota, pokiaľ je uvedená pri ponuke tovaru v e-shope, je len informatívna – jedná sa o obvyklú dodaciu lehotu.
  • Predávajúci dodá Kupujúcemu tovar, ktorý:
   • je skladom bez zbytočného odkladu v obvyklej dodacej lehote v závislosti od zvoleného spôsobu doručenia a platby, najneskôr do 14 dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy,
   • je na objednávku v obvyklej dodacej lehote v závislosti od zvoleného spôsobu doručenia a platby, najneskôr do 30 dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy.
  • Predávajúci je oprávnený účtovať Kupujúcemu náklady za dodanie tovaru, ktoré sú uvedené pri vytváraní objednávky Kupujúcim.
  • Predávajúci je povinný doručiť tovar na miesto uvedené v objednávke a Kupujúci je povinný na danom mieste tovar prevziať.
  • Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že Kupujúcemu nebudú účtované žiadne dodatočné náklady na doručenie, okrem tých, ktoré boli dohodnuté v Kúpnej zmluve.
  • V prípade, ak Kupujúci bez predchádzajúceho odstúpenia od Kúpnej zmluvy tovar neprevezme, dochádza k porušeniu Kúpnej zmluvy, na základe ktorého má Predávajúci nárok na náhradu skutočných nákladov na dodanie tovaru, nákladov na jeho uskladnenie, ako aj ďalších nákladov, ktoré v tejto súvislosti predávajúcemu vzniknú. Právo Predávajúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy tým nie je dotknuté.
  • Kupujúci je povinný skontrolovať tovar bezprostredne po jeho doručení za prítomnosti dopravcu. V prípade, ak je tovar alebo jeho obal poškodený, je Kupujúci povinný, za prítomnosti dopravcu, spísať záznam o poškodení tovaru, ktorý do 24 hodín od prevzatia tovaru odošle Predávajúcemu.
  • Vlastnícke právo k tovaru nadobúda Kupujúci jeho prevzatím na dohodnutom mieste dodania určenom Kupujúcim v objednávke a zároveň plným zaplatením Kúpnej ceny zo strany Kupujúceho.
  • Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý je predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy, prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, resp. osobou ním poverenou.
  • Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložený doklad o kúpe tovaru (faktúra), ktorý slúži zároveň ako záručný doklad (záručný list).

  V prípade, že Predávajúci zistí, že nebude vo vzťahu ku doručeniu tovaru dodržaná obvyklá dodacia lehota, bude Kupujúceho o tejto skutočnosti obratom informovať.

   

  Článok IX

  Reklamačný poriadok pre Spotrebiteľa

  Časť A) Úvodné ustanovenia

  • Práva Spotrebiteľa z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s ustanoveniami VOP časť reklamačný poriadok (ďalej len „reklamačný poriadok“).
  • Pri uplatňovaní práv z vadného plnenia Predávajúci postupuje v súlade s reklamačným poriadkom.
  • Spotrebiteľ je povinný sa oboznámiť s aktuálnym znením reklamačného poriadku pred odoslaním reklamácie.
  • Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke e-shopu www.slimacik.sk a/alebo formou objednávky zaslanej e-mailom na adresuinfo@slimacik.sk.
  • Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho, ktorý je úplne zaplatený.
  • Predávajúci zodpovedá za vady tovaru prevzatého Spotrebiteľom.
  • Spotrebiteľ má právo uplatniť si u Predávajúceho reklamáciu, resp. zodpovednosť za vady tovaru, ktorý vykazuje chyby, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci.
  • Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru Kupujúcim.
  • Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Spotrebiteľom. Záručná doba je 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Podnikateľom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol tovar používať z dôvod záručnej opravu tovaru. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
  • V prípade výmeny tovaru za nový začne nová záručná doba plynúť odo dňa prevzatia nového tovaru Kupujúcim.
  • Záruka sa nevzťahuje na chyby, na ktoré bol Kupujúci Predávajúcim v dobe uzatvárania Kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť.
  • Za vadu tovaru sa nepovažuje zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania a/alebo v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený a/alebo v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim a/alebo treťou osobou.
  • V prípade hotovostného darčekového poukazu je záručná doba viazaná na dobu uplatnenia darčekového poukazu.

  Časť B) Uplatnenie reklamácie

  • Kupujúci si musí reklamáciu uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu tovaru zistil. Po zistení vady tovaru je Kupujúci povinný zdržať sa používania uvedeného tovaru z dôvodu možného ďalšieho spôsobenia škody.
  • Kupujúci môže reklamáciu uplatniť nasledujúcim spôsobom:
   • prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu: info@slimacik.sk,
   • poštou spolu s kópiou daňového dokladu a dôvodom reklamácie zaslanou na adresu: Alena Brišová, Drienková 14996/16, 974 05 Banská Bystrica. Predávajúci odporúča Kupujúcemu za účelom možnosti preukázania zaslania zásielky v prípade jej straty zaslať reklamovaný tovar Predávajúcemu minimálne ako doporučenú zásielku.
  • Za okamih uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru - reklamáciu sa považuje okamih doručenia reklamovaného tovaru spolu so všetkými zákonom stanovenými dokladmi a príslušenstvom Predávajúcemu.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo neprevziať tovar zaslaný na dobierku.
  • Ak Spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť Spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru v záručnej dobe v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
  • V prípade, že Spotrebiteľ reklamuje tovar z dôvodu vady, ktorú možno odstrániť, Spotrebiteľ má právo na:
   • bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady, Predávajúci je povinný vadu bezplatne, včas a riadne odstrániť,
   • výmenu tovaru alebo súčasti tovaru, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
   • výmenu tovaru, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti,
   • výmenu tovaru, ak Spotrebiteľ pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže tovaru riadne užívať.
  • V prípade, že Spotrebiteľ reklamuje tovar z dôvodu vady, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby Spotrebiteľ mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vady, Spotrebiteľ má právo na:
   • výmenu tovaru,
   • odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
  • V prípade, že Spotrebiteľ reklamuje tovar z dôvodu inej neodstrániteľnej vady, Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
  • Predávajúci, na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z týchto práv Spotrebiteľ uplatňuje (právo viažuce sa k odstrániteľnej vade alebo právo viažuce sa k neodstrániteľnej vade alebo právo viažuce sa k inej neodstrániteľnej vade), je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie:
   • ihneď, alebo
   • v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Spotrebiteľa, alebo
   • v odôvodnených prípadoch (najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku), najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Spotrebiteľa.
  • Po určení spôsobu vybavenia reklamácie zo strany Predávajúceho, Predávajúci reklamáciu vybaví:
   • ihneď, alebo
   • v odôvodnených prípadoch Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Spotrebiteľa.
  • Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie zo strany Spotrebiteľa, tak lehoty na určenie spôsobu vybavenia reklamácie a vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy Predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatiu predmetu reklamácie Spotrebiteľovi.
  • Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie (t.j. po uplynutí 30 dní) má Spotrebiteľ právo:
   • od Kúpnej zmluvy odstúpiť, Predávajúci je následne povinný vrátiť Spotrebiteľovi Kúpnu cenu, alebo
   • má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
  • Pre riadne a včasné vybavenie reklamácie Predávajúci odporúča Kupujúcemu, aby Kupujúci čo najvýstižnejšie popísal vadu, pre ktorú tovar reklamuje, pričom Predávajúci je povinný zaoberať sa len vadou tovaru, ktorá bola zo strany Kupujúceho reklamovaná.
  • Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný preukázať, že reklamovaný tovar zakúpil u Predávajúceho. Predávajúci odporúča za týmto účelom predložiť najmä doklad o kúpe (faktúru), resp. záručný list, ak bol vydaný.

  Časť C) Spôsob vybavenia reklamácie

  • Vybavením reklamácie sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie ukončenie reklamačného konania:
   • odovzdaním opraveného tovaru:
    • výmenou tovaru:
     • Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti tovaru, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na predajnú cenu tovaru alebo závažnosť vady,
     • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti,
    • vrátením Kúpnej ceny tovaru:
     • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (vrátenie Kúpnej ceny),
     • Spotrebiteľ má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (vrátenie Kúpnej ceny) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať,
    • vyplatením primeranej zľavy z predajnej ceny tovaru, ak ide o inú neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru Spotrebiteľom,
    • ak je tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Spotrebiteľ, namiesto práva na výmenu tovaru, právo na primeranú zľavu,
    • písomnou výzvou na prevzatie tovaru alebo
    • odôvodneným zamietnutím.
   • Pre účely VOP - reklamačného poriadku sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.
   • Pre účely VOP - reklamačného poriadku sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
   • Ak Predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, Spotrebiteľ má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t.j. právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (vrátenie Kúpnej ceny).
   • Ak má Spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (vrátenie Kúpnej ceny), záleží na Spotrebiteľovi, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
   • Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar na reklamačné konanie, ak reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú neprimerane znečistené alebo nesplňujú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné vybavenie reklamácie.

   Časť D) Postup pri/po uplatnení reklamácie

   • Predávajúci vydá pri uplatnení reklamácie Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, Predávajúci ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má Spotrebiteľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie bude obsahovať okrem iného identifikáciu Predávajúceho a Kupujúceho, čo je obsahom reklamácie podľa Kupujúceho, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis pracovníka Predávajúceho.
   • Ak Spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúci poskytne Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
   • Ak Spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia Kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je Predávajúci povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
   • Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znovu uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.
   • Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať Spotrebiteľovi písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim.
   • V prípade, že si Spotrebiteľ nevyzdvihne reklamovaný tovar v lehote oznámenej Predávajúcim, resp. poverenou osobou, je Predávajúci oprávnený účtovať si primerané náklady na skladovanie, resp. tovar predať na účet Spotrebiteľa, na čo Predávajúci Spotrebiteľa vopred upozorní a poskytne mu dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

    

    

   Časť E) Zamietnutie reklamácie, resp. kedy Kupujúcemu nevznikne právo na reklamáciu

   • Kupujúcemu nevznikne právo na reklamáciu, ak:
   • Predávajúci informuje Spotrebiteľa o platforme internetového systému riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi na úrovni Európskej únie, ktorú poskytuje Európska komisia za účelom zvýšenia bezpečnosti a férovosti nakupovania online prostredníctvom prístupu ku kvalitným nástrojom na riešenie sporov.
   • Predávajúci informuje Spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, ktorá poskytuje bezplatné poradenstvo pre spotrebiteľov vo svojich pobočkách. Kontakt: Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, Nábr. Jána Pavla II 439/16, 058 01 Poprad, tel.: 0944 533 011, e-mail: info@sospotrebitelov.sk.
   • nemá záručný list (resp. daňový doklad),
   • neoznámi zjavné vady tovaru pri jeho prevzatí,
   • uplynie záručná doba,
   • ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené Kupujúcim,
   • ak vada tovaru vznikla používaním tovaru, ktoré nezodpovedá svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
   • ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
   • ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
   • ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
   • ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
   • ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenou osobou.

   Podrobnejšie informácie sú na internetovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?....

    

   Článok X

   Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

   • Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva zrušuje od začiatku.
   • Predávajúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak najmä:
    • Kupujúci nezaplatil dohodnutú Kúpnu cenu riadne a včas;
    • Predávajúci nebude schopný plniť predmet Kúpnej zmluvy v súlade s ust. § 575 a nasl. Občianskeho zákonníka; ako nemožnosť plnenia je možno posúdiť prípady ako napríklad vypredanie zásob výrobcu, nedostupnosť tovaru, alebo ak výrobca tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, výpadku informačného systému alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote alebo cene určenej VOP pre spotrebiteľov a podobne. Predávajúci je o tejto skutočnosti povinný informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú Kúpnu cenu za tovar v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy a to spôsobom, akým Kupujúci cenu uhradil, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak;
    • Kupujúci neprevzal tovar v lehote, ktorú mu poskytol Predávajúci na základe dohody s doručovacou spoločnosťou;
    • Kupujúci v predchádzajúcich zmluvných vzťahoch vo vzťahu k Predávajúcemu porušil svoje povinnosti podstatným spôsobom.
   • Pokiaľ Predávajúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho.
   • Kupujúci - Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy:
    • ak Predávajúci nedodal tovar riadne a včas,
    • ak Predávajúci nevybavil reklamáciu v lehote 30 dní od uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady tovaru,
    • bez udania dôvodu v lehote 14 dní od uzavretia Kúpnej zmluvy za podmienok uvedených vo VOP.
   • Kupujúci - Podnikateľ má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak Predávajúci nedodal tovar riadne a včas.
   • Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu, resp. predajnú cenu, pokiaľ už bola uhradená, prípadne Kúpnu cenu, resp. predajnú cenu zníženú v súlade s VOP a príslušnými právnymi predpismi (napr. zníženie o dodatočné náklady; dodatočnými nákladmi sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim).

   Článok XI

   Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho bez udania dôvodu

   • Právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku VOP má iba Kupujúci - Spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá je zároveň kupujúcim a pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
   • Pokiaľ je Kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom e-shopu) alebo mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho, a zároveň ak Predávajúci včas a riadne poskytol Spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od zmluvy a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má Spotrebiteľ podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od Kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (ďalej len „odstúpenie od Kúpnej zmluvy“).
   • Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy.
   • Ak Predávajúci poskytol Spotrebiteľovi informácie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v zákonnej lehote dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť v súvislosti s odstúpením vo vzťahu k Spotrebiteľovi.
   • Ak Predávajúci neposkytol Spotrebiteľovi zákonom vyžadované informácie týkajúce sa možnosti a spôsobu odstúpenia od Kúpnej zmluvy ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúceho odseku, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru.
   • Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom okamihom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu:
   • Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
   • Ak Spotrebiteľ v zákonnej lehote na odstúpenie od Kúpnej zmluvy oznámi Predávajúcemu, že od Kúpnej zmluvy odstupuje, Kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje. Pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Spotrebiteľ využiť všeobecný formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy doručený Spotrebiteľovi Predávajúcim. V uvedenom formulári sa uvedie aspoň meno a priezvisko Spotrebiteľa, číslo objednávky, označenie tovaru a číslo účtu (IBAN) pre vrátenie Kúpnej ceny, v prípade ak bude Kúpna cena vrátená na účet Spotrebiteľa.
   • Spotrebiteľ má právo v rámci lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v „kamennej“ predajni, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
   • V prípade, že Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy v zákonnej lehote na odstúpenie od zmluvy, zodpovedá Spotrebiteľ za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
   • Spotrebiteľ berie na vedomie, že v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:
   • Spotrebiteľ je v povinný v prípade využitia práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy v zákonnej lehote, do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy, zaslať tovar späť Predávajúcemu alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar je potrebné zaslať na adresu Predávajúceho: Alena Brišová, Drienková 14996/16, 974 05 Banská Bystrica. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
   • Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať zásielku doručovanú na dobierku.
   • Ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy v zmysle platných právnych predpisov, Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, vrátiť Spotrebiteľovi Kúpnu cenu (odstúpenie od zmluvy v celku), resp. predajnú cenu (pri odstúpení od Kúpnej zmluvy sčasti), pokiaľ už bola uhradená, prípadne Kúpnu cenu, zníženú v súlade s VOP a príslušnými právnymi predpismi (napr. zníženie o dodatočné náklady; dodatočnými nákladmi sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim), a to rovnakým spôsobom, ako použil Spotrebiteľ pri svojej platbe. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom, pokiaľ s tým Spotrebiteľ súhlasil, a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
   • Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
   • Spotrebiteľ berie na vedomie, že náklady na dodanie tovaru mu budú vrátené iba v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy v celom rozsahu.
   • Ak odstúpi Spotrebiteľ od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky/platby Spotrebiteľovi predtým, ako mu Spotrebiteľ tovar odovzdá (doručí) alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže, že tovar odoslal späť Predávajúcemu.
   • Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od Kúpnej zmluvy, je povinný znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu resp. osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od Kúpnej zmluvy bude znášať aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
   • Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má Predávajúci voči Spotrebiteľovi nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. Predávajúci má právo požadovať od Spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru a Spotrebiteľ je o tejto skutočnosti upovedomený.
   • Pokiaľ Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy neoprávnene a/alebo v rozpore s platnou právnou úpravou, a aj napriek tomu odošle tovar Predávajúcemu, nebude tovar prijatý, prípadne bude zo strany Predávajúceho uskladnený v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
   • Ak je spoločne s tovarom poskytnuté Spotrebiteľovi akékoľvek príslušenstvo (darček), ktoré je súčasťou Kúpnej ceny, je Spotrebiteľ povinný vrátiť Predávajúcemu tovar s príslušenstvom v prípade, ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy.
   • Ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, nemá v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku nárok na vrátenie ceny za doplnkovú službu, ak je predmetom doplnkovej zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu tejto služby (a to predovšetkým ceny za službu dobierky).
   • Formulár na odstúpenie od zmluvy je dostupný aj na http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/014102Pr2.pdf a zároveň je Spotrebiteľovi zaslaný súčasne s potvrdením objednávky.
   • V prípade, ak Spotrebiteľ nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa VOP, odstúpenie od Kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa VOP Kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Spotrebiteľovi.
   • prevezme všetky časti objednaného tovaru (okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu), alebo
   • ak sa tovary objednané Spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
   • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa,
   • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
   • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

    

   Článok XII

   Alternatívne riešenie sporov

   • V prípade, že Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, akým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť Spotrebiteľa v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Spotrebiteľom neodpovie alebo odpovedal zamietavo, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovení Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
   • Príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia a právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov sa obráti. Možnosť Spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
   • Návrh na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov musí obsahovať:
    • meno a priezvisko Spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
    • presné označenie Predávajúceho,
    • úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
    • označenie, čoho sa Spotrebiteľ domáha,
    • dátum, kedy sa Spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
    • vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov,
    • doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
   • Dôvody, na základe ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť spor podľa Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sú nasledovné:
    • ak Spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede Predávajúcim na žiadosť Spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy Spotrebiteľ odoslal Predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú Predávajúci neodpovedal,
    • ak sa Spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s Predávajúcim,
    • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €,
    • ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a Spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné,
    • ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.
   • Na podanie návrhu môže Spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov, t.j. aj Slovenskej obchodnej inšpekcie. Kontaktné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcie: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P.O. Box 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk, tel.: 02/5827 2123.

    

   Článok XIII

   Spoločné záverečné ustanovenia

   • Aktuálne znenie VOP sú k dispozícii na webstránke Predávajúceho.
   • V prípade, ak Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky rozdielne od týchto VOP, bude sa ich zmluvný vzťah vykladať v zmysle uzatvorenej písomnej zmluvy.
   • V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie VOP stane neplatné alebo nevymáhateľné, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
   • Vzťah založený Kúpnou zmluvou sa spravuje právom Slovenskej republiky a na prejednanie prípadných sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim je daná právomoc súdov Slovenskej republiky. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho využiť prostriedky alternatívneho riešenia sporov.
   • Kúpnu zmluvu medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné meniť len na základe písomnej dohody odsúhlasenej oboma zmluvnými stranami, alebo na základe potvrdenej e-mailovej komunikácie zmluvných strán.
   • VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku, ktorý je zároveň komunikačným jazykom medzi zmluvnými stranami.
   • VOP sú platné odo dňa zverejnenia a účinné od 15.04.2023 a plne nahradzujú všetky predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky.

   FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PRE SPOTREBITEĽA

   REKLAMAČNÝ PROTOKOL

    

   Nenašli ste všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú?

   Kontaktujte nás:

   e-mail: info@slimacik.sk

   telefón: +421 948 212 158

   korešpondenčná adresa: Alena Brišová, Drienková 14996/16, 974 05 Banská Bystrica

   V Banskej Bystrici, 15.04.2023